Pantages Theatre Tickets

Pantages Theatre Tickets

8/16

Fri

Graham Nash
7:00 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$62+
9/14

Sat

Bassem Youssef
7:00 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$56+
9/21

Sat

Morgan Jay
7:00 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$42+
10/11

Fri

Kathy Griffin
8:00 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$65+
10/17

Thu

ABBA Mania Tribute
7:30 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$39+
10/19

Sat

Stayin' Alive (Tribute to The Bee Gees)
7:30 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$30+
11/2

Sat

Tommy Tiernan
8:00 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$74+
12/7

Sat

Jim Brickman
8:00 PMPantages TheatreMinneapolis, MN
$54+